Regulamin
Panic Room Zielona Góra
Ogólne zasady gry1) Zabrania się wnoszenia do pomieszczenia gry przedmiotów stanowiących źródło ognia, broni, przedmiotów ostrych, substancji toksycznych lub innych mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

2) Minimalny wiek uczestnika gry to 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko gdy w grupie znajduje się przynajmniej jeden pełnoletni opiekun tej osoby.

3) Osoby znajdujące się w pomieszczeniu podczas rozgrywki odpowiadają materialnie za stan techniczny lokalu i wyposażenia. W przypadku umyślnego niszczenia mienia, celowego używania siły prowadzącej do zniszczenia wyposażenia pokoju obsługa zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług i wyproszenia z terenu obiektu osób biorących udział w rozgrywce.

4) Udział w grze może brać jednorazowo 2-4 osób. Rozgrywka trwa 60 minut. Czas nie może zostać przedłużony. Osoby korzystające z usług zobowiązane są do pojawienia się zgodnie z godziną rezerwacji - pierwsze 15 minut jest poświęcone na zapoznanie się z regulaminem i instrukcję gry, następnie osoby przystępują do 60 minutowej rozgrywki.

5) Osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym fobie), padaczką lub chorobami układu krążenia, a w szczególności osoby u których stres może spowodować pogorszenie stanu zdrowia, nie mogą brać udziału w rozgrywce.

6) Zakazany jest udział w grze osób pod wpływem alkoholu lub innych środkow odurzających. Obsługa obiektu zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w rozgrywce osobom pod wpływem takich środków.

7) Zabrania się wnoszenia i korzystania z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na terenie pokoju gry. Urządzenia te muszą być pozostawione w zamykanych na klucz przygotowanych do tego pojemnikach przed rozpoczęciem rozgrywki - pokoje wraz z wyposażeniem stanowią własność intelektualną Panic Room, stąd zakazane jest robienie zdjęć lub filmów z pokoju gry.